CHIEF DIRECTORATE FIRE SAFETY AND CIVIL PROTECTION, MINISTRY OF INTERIOR

Bulgaria 171 a, Pirotska Str.
1
C 11

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН – МВР) е националният орган, отговорен за провеждане на секторната политика и подпомагащ ръководството на МВР при осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението на територията на Р. България.

Дейността по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации се осъществява от органите по пожарна безопасност и защита на населението при условията и по реда на Закона за министерство на вътрешните работи и на Закона за защита при бедствия, като включва:

1. превантивна дейност;

2. държавен противопожарен контрол и превантивен контрол;

3. пожарогасителна и спасителна дейност;

4. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;

5. оценяване на съответствието и контролна дейност на продукти за пожарогасене;

6. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита;

7. ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;

8. методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия и при организиране дейността на доброволните формирования;

9. определяне на пожарните характеристики на продукти и техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническо оборудване и продукти за пожарогасене

В изпълнение на възложените от закона за МВР задачи и дейности, ГДПБЗН - МВР ръководи и контролира звената за пожарна безопасност и защита на населението при Регионалните и Столичната дирекция за ПБЗН при осъществяването на превантивна дейност, пожарогасителна и аварийно – спасителна дейност, държавен противопожарен контрол и превантивен контрол.

В ГДПБЗН – МВР е изграден и функционира Национален оперативен център, който осъществява взаимодействието между министерства, агенции, структурите на държавната администрация и органите на местната власт при възникване на инциденти и кризи на територията на Р. България.

ГДПБЗН - МВР изпълнява ангажиментите на Р. България, като страна - членка на ЕС, произтичащи от Договора за функционирането на ЕС от Лисабон, дял 23, член 196, който регулира Гражданската защита и чл. 222 относно Клаузата за солидарност. Изпълнява дейности по Механизма за гражданска защита на ЕС.

ГДПБЗН –МВР осигурява национално представителство в Комитета за гражданска защита към ЕК (CPC), Работната група по гражданска защита (PROCIV) към Съвета на ЕС. Дирекцията ръководи и осигурява секретариата на РГ 29 „Гражданска защита” към Съвета по европейските въпроси на МС.

ГДПБЗН - МВР осигурява активното българско участие в дейността на Комитета за гражданско-аварийно планиране (CEPC). Старши националният представител на България от ГДПБЗН-МВР координира участието в планиращите групи на Комитета.

ГДПБЗН -МВР осигурява регионалното и двустранно сътрудничество в областта на защитата при бедствия, като организира и участва в национални, регионални и международни учения, с което допринася за осигуряване на висока степен на готовност на силите и средствата за реакция при инциденти и кризи.

ГДПБЗН – МВР има регистрирани пред Европейската комисия четири спасителни модула за спешни операции на територията на Европейския съюз или в трети страни, както следва:

  • Модул за търсене и спасяване при условия на ЯХБРЗ;
  • Модул за гасене на горски пожари с наземна техника;
  • Модул за търсене и спасяване в урбанизирани територии;
  • Модул за изпомпване на вода при наводнения, чрез използване на помпи с голям дебит.

ГДПБЗН –МВР е секретариат на Консултативния съвет за подпомагане на МС при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия, който играе роля на национална платформа за намаляване на риска от бедствия, в изпълнение на Рамката за действие от Сендай (2015÷2030).

ГДПБЗН – МВР поддържа постоянна оперативна връзка за обмен на информация с Центровете за реагиране на ЕС, НАТО и ООН.

В структурата на ГДПБЗН – МВР е ситуиран изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност, който е акредитиран от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17025:2006 г. за извършване на изпитвания в областта на пожарната безопасност и спасяване. Звеното от месец март 2004 г е пълноправен член на Европейската група на организации, извършващи пожарни изпитвания, контрол и сертификация (EGOLF).

Контакти

+ 359 2 982 10, 65
+ 359 2 822 01 53
nspab@mvr.bg
http://www.nspbzn.mvr.bg

Features