MINISTRY OF INTERIOR DIRECTORATE “COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS“

Bulgaria 29, 6th September Str., 1000 Sofia
1
C 11

Дирекция “Комуникационни и информационни системи” е част от специализираната администрация на Министерството на вътрешните работи. Изгражда, поддържа и експлоатира комуникационните и информационните системи на МВР в мирно време и при кризи.

Дирекция “Комуникационни и информационни системи” изпълнява следните задачи и дейности:

 Изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР;

  Проектира, разработва, поддържа и развива автоматизираните информационни системи (АИС) в МВР;

 Проектира, изгражда и развива общия информационен модел за автоматизирано съхранение на информация в МВР и обща система от класификатори за АИС на МВР;

 Формулира, реализира, развива и съгласува политиките, приоритетите, плановете, програмите и проектите на МВР, свързани с комуникационни и информационни системи; изготвя и съгласува изискванията за доставка на програмни и технически средства за комуникационни и информационни системи на МВР;

  Организира и осъществява взаимодействието и техническата съвместимост с комуникационни и  автоматизирани информационни системи на други държавни органи и държави; осигурява специализирани комуникации за държавни органи;

  Изгражда, поддържа непрекъснатото функциониране и развива националните компоненти на международни информационни системи в областта на опазването на обществения ред и сигурността;

 Изгражда, поддържа и развива в техническо отношение Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на изпълнителната власт и населението при бедствия и извънредни ситуации, осигурява комуникационно и информационно  Единната спасителна система;

  Организира и участва при провеждането на тренировки по използване на комуникационни и информационни системи, включително за установяване състоянието и готовността на системите за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и извънредни ситуации;

  Организира и осъществява криптографската защита на комуникационните системи на държавното ръководство, планира, организира и прилага дейности по информационна сигурност на комуникационните и информационните системи в МВР;

  Изгражда, поддържа и развива в техническо и технологично отношение електронна идентификация в МВР;

  Изгражда, поддържа, развива и съгласува в техническо отношение системи, подпомагащи опазването на обществения ред и контрола по безопасността на движението по пътищата;

  Осигурява достъп до Интернет и услуги в Интернет за структурите на МВР; изгражда и поддържа в техническо и програмно отношение електронните портали на МВР в корпоративната мрежа и в интернет;

  Създава и развива програмното осигуряване на АИС на МВР;

  Поддържа в техническо отношение центровете на Национална система 112;

  Планира и разпределя радиочестотния ресурс на МВР и участва в актуализирането на националния радиочестотен план; координира и съгласува използването на честоти и честотни ленти на национално ниво; създава и поддържа ведомствения номерационен план, участва в създаването и разпределението на националния номерационен план;

  Осъществява методическо ръководство и контрол в структурите на МВР по отношение на комуникационните и автоматизираните информационни системи;

  Оказва експертна помощ в рамките на своята компетентност при специализирани полицейски мероприятия;

  Организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за осигуряване на комуникационни и информационни услуги за МВР;

 Участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно функционалната си компетентност;

 Участва в национални и международни дейности, работни групи и комисии, свързани с функционирането на международни комуникационни и информационни системи;

  Проектира, разработва и развива програмни средства за информационен обмен с международни и национални институции;

 Проучва и извършва подбор на нови програмни и технически средства за АИС на МВР;

 Планира, изгражда и поддържа комуникационно-информационната система на МВР за управление във военно време;

 Осигурява технологичната поддръжка и участва в развитието на Центъра за аерокосмически наблюдения  (ЦАН), като предоставя възможност получената и обработена информация да се обменя със структурите на МВР,  други държавни органи и организации.


Контакти

+ 359 2 982 20 01; + 359 2 982 22 16
+ 359 2 982 49 33

Features