DEFENCE INSTITUTE „PROFESSOR TSVETAN LAZAROV”, MINISTRY OF DEFENCE

Bulgaria Sofia 1592, 2, Professor Cvetan Lazarov Blvd.
1
A 4

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” изпълнява следните функции:

 1. Научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструкторска работа в областта на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества;
 2. Подпомагане анализа на състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;
 3. Подпомагане на интегрираните проектни екипи с участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;
 4. Осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;
 5. Подпомагане и осигуряване с научно-техническа експертиза дейността на Съвета по въоръженията и на Съвета по отбранителни способности;
 6. Изготвяне на тактико-техническите задания, техническите спецификации и експертизи, програмите и методиките за изпитвания, както и на стандартизационни и други документи, свързани с аквизицията на отбранителни продукти;
 7. Извършване на лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;
 8. Осъществяване на методическо ръководство на дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон;
 9. Контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и Европейския съюз;
 10. Разработване, проверка, съхраняване и актуализиране на военнотехнически стандарти и документация за въоръжения, военна техника и имущества;
 11. Метрологичен контрол, калибриране и проверка на средства за измерване;
 12. Сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, NCIA, CMRE, ACT и др.), Европейския съюз (EDA и др.) и на двустранна основа;
 13. Координиране и планиране чрез национални представители на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;
 14. Участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;
 15. Изпълнение на дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;
 16. Изпълнение на дейности по регистрацията и водене на Регистъра на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните средства - собственост на Министерството на вътрешните работи;
 17. Извършване на военноикономически анализи на въоръженията, техниката и системите на въоръжените сили;
 18. Планиране и организиране на процесите по приемане и прилагане на стандартизационните документи на НАТО и развитието на съответната информационна система;
 19. Подпомагане на министъра при защитата и използването на интелектуалната и индустриалната собственост на Министерството на отбраната;
 20. Изпълнение на дейностите по чл. 24, ал. 3 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели;
 21. Обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по акредитирани докторски програми в областта на техническите науки;
 22. Развитие на академичен състав, необходим за провеждане на научноизследователска и научно-приложна дейност и обучение на докторанти.

Патронен празник на Института по отбрана е 25 февруари, рождена дата на професор Цветан Лазаров.

 

Контакти

02/92 21 808
di.mod.bg

Features