Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” - на изложение Security Expo 2018

Институтът по отбрана е научна организация за научни изследвания, научно-приложна дейност и научно-техническо осигуряване в интерес на отбраната на страната.

Същият осъществява:

-  анализ за състоянието на въоръжението, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества и изготвяне на перспективни прогнози за развитието им;

- съдействие на интегрираните проектни екипи, посредством участие в подготовката, научното съпровождане и цялостното изпълнение на програми и проекти в интерес на отбраната;

-   осигуряване с научно-техническа експертиза на дейностите по проектиране и изграждане на интегрирани комуникационно-информационни системи за управление на страната и въоръжените сили;

-   разработка на специализирани софтуерни и хардуерни решения за нуждите на отбраната;

-   разработка на проекти за системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение и  сертифициране на такива;

-   поддържане на експертиза в областите кибер сигурност и кибер отбрана за нуждите на МО и БА;

- лабораторни, функционални, приемни и полигонни изпитвания на въоръжение, системите С4I, военната техника и военнотехническите имущества, изготвяне на протоколи за техните резултати, експертни оценки, анализи и предложения;

-   контрол на качеството и сертифициране на военна и специална продукция, имущества и други продукти, както и на системи за управление на качеството, в съответствие със стандартите и съюзните публикации на НАТО и ЕС;

-   сътрудничество в областта на научноприложните изследвания и технологии, изпитванията и сертификацията на въоръжение, техника и имущества в рамките на НАТО (NSPA, STO, NCIA, CMRE, ACT и др.), ЕС (EDA и др.), и на двустранна основа;

- координиране и планиране чрез национални представители, на научноизследователска дейност в международни организации в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана;

-   участие в международни проекти и научноизследователски групи в областта на сигурността и отбраната;

-  дейности по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на  въздухоплавателните средства  на МО и МВР.